Ilona Salonen är MiM-projekts projektkoordinator.

Ilona Salonen är MiM-projekts projektkoordinator.

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder är ett samarbetsorgan för de finlandssvenska riksomfattande handikapporganisationerna. I SAMS verksamhet ingår juridiskt ombud, stödpersonsverksamheten 4bt, projektet MiM och den årliga utdelningen av SAMS bidrag.

SAMS grundades den 14 september 2010 i Helsingfors. Medlemmar i SAMS är Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, Svenska hörselförbundet rf och Psykosociala förbundet rf.
SAMS mål är att utveckla en strukturerad gemensam intressebevakning inom det finlandssvenska handikappfältet. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten
Att vara funktionshindrad och svenskspråkig betyder att man är en minoritet inom minoriteten i Finland. SAMS arbetar med de här frågorna inom sitt projekt MiM – Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten. Projektet vill främja samarbete mellan olika handikappgrupper och hitta nya samarbetsformer. Svenskspråkiga personer som har en viss funktionsnedsättning marginaliseras ofta och då är det viktigt att det finns fungerade samarbetsformer mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning.
Inom MiM-projektet arrangeras bland annat seminarier, utbildningar och regionala samarbetsträffar.

Genom de här evenemangen föds nya samarbetsformer och intressebevakningen och informationsspridningen blir effektivare.

Juridiskt ombud
Juridiskt ombud är en juridisk stödfunktion vars syfte är att tjäna personer med funktionsnedsättning som är i behov av service på svenska. Inom ramen för juridiskt ombud erbjuds juridisk rådgivning och information om juridiska rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En viktig del av verksamheten är också att påverka och bevaka pågående lagändringar och förändringsprocesser.

Inom verksamheten jobbar två juridiska ombud. De reser kontinuerligt runtom i Svenskfinland och föreläser om lagändringar och juridiska rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ifall det finns intresse att boka dem för ett seminarium eller informationstillfälle kan man ta kontakt med SAMS.

Stödpersonsverksamheten 4bt
Stödpersonsverksamheten Fyra Betydelsefulla Timmar (4bt) förmedlar stödpersoner åt personer med funktionsnedsättning. Stödpersonerna är frivilligarbetare som erbjuder de stödbehövande en möjlighet till mångsidigare fritidssysselsättning. Som stödperson fungerar du som en vän, en ledsagare eller en kontakt till samhället. Verksamheten är ett uppskattat tillägg i vardagen som höjer livskvaliteten för båda parter.

Övrigt om SAMS
SAMS delar årligen ut bidrag till aktörer inom den sociala sektorn. Stöd ges primärt till verksamheter som stöder, tryggar och garanterar den svenska servicen inom den sociala sektorn.

Mer information om SAMS verksamhet och bidrag hittar du på vår webbplats www.samsnet.fi.