Maailman muuttuessa myös vapaaehtoistoiminta muuttuu. Perinteisesti vapaaehtoistoiminta tuo mieleen järjestöt tai yhdistykset, mutta nykyään myös yritysmaailmassa on vapaaehtoisia.

KierratyskeskusTämä kertoo paitsi vapaaehtoisuuden myös yritysten muutoksesta: vapaaehtoistyötä tehdään yhteisen hyvän edistämiseksi, ja luonnollisimmin se istuu sellaisen yrityksen pirtaan, joka tekee töitä yhteiskunnallisten päämäärien eteen.

 Mikä yleishyödyllinen…?

Yhä useampi yritys on nykyisin yleishyödyllinen. Lyhyesti sanottuna yleishyödyllinen on voittoa tavoittelematon yritys, joka käyttää tuottonsa sosiaalisten tai ekologisten päämäärien edistämiseen.

Kaikki vapaaehtoisten tällaiselle yritykselle lahjoittama aika ja osaaminen edistää näitä yhteisiä päämääriä, samoin kuin esimerkiksi perinteisempi järjestötoiminta.

Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen yritys, jonka päämääränä on edistää uudelleenkäyttöä, lisätä ympäristötietoisuutta ja työllistää vaikeasti työllistyviä.

Vapaaehtoisten rooli yrityksessä

KierratyskeskusVapaaehtoistyötä tehdään monista syistä, mutta usein motivaationa on halu tehdä hyvää, oli kyseessä minkä muotoinen organisaatio tahansa. Tärkein motivaatio Kierrätyskeskuksen vapaaehtoisille on tänä vuonna tehdyn kyselyn mukaan juuri osallistuminen ympäristö- ja kierrätystoimintaan.

Vapaaehtoiset tukevat merkittävästi Kierrätyskeskuksen ympäristötyötä: vuonna 2012 vapaaehtoisten avulla säästettiin arviolta 630 tonnia kiinteitä luonnonvaroja.[1] Ja sen lisäksi he tuottivat mittaamattoman määrän muuta iloa ja hyötyä.

Kierrätyskeskuksessa vapaaehtoiset toimivat paitsi käytännön kierrätystyössä, myös esimerkiksi ympäristökasvatuksen tukena ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomikerhojen vetäjinä.

Yrityksessä on hyvä miettiä erityisen tarkkaan, mikä on vapaaehtoistoiminnan rooli organisaatiossa. Kierrätyskeskuksessa palkkatyö ja vapaaehtoistyö on selkeästi erotettu toisistaan, ja vapaaehtoisilla on omat tehtävänsä – mutta päämäärät ovat yhteisiä.

Voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yritys on jatkuvasti yleistyvä yritysmuoto, ja vapaaehtoisten antama tuki on tärkeää niiden onnistumisen kannalta. Yhdessä teemme töitä sen eteen, että yleishyödyllinen toiminta-ajatus olisi tulevaisuudessa kaikille arkipäivää.

Jenni Sademies, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanke

www.kierratyskeskus.fi/vety


[1] Säästyneet luonnonvarat kuvaavat määrää, jonka verran luonnonvaroja olisi kulunut, jos tavarat olisi hankittu uutena. Vapaaehtoistoiminnan säästämä osuus on laskettu suhteuttamalla koko Kierrätyskeskuksen säästämien luonnonvarojen määrä vapaaehtoisten määrään. Luonnonvarojen määrä on selvitetty MI-laskennalla. MI-luku kertoo, paljonko luonnonvaroja kuluu tuotteen koko elinkaaren aikana.