Hoppa till innehåll

Behov av och möjligheter till frivilligarbete i andra gradens läroverk

Juvenia, sydöstra Finlands yrkeshögskolas forsknings- och utvecklingscenter för ungdom, söker lösningar till att stöda andra gradens studerande i Yhessä! (ung. Tillsammans!) -projektet. Samarbetspartner är de finskspråkiga gymnasierna i St. Michels, Pieksämäkis och Nyslotts lyceum samt ESEDU, Södra Savolax’ yrkesinstitut och SAMIedu yrkesinsitut. I projektet utvecklas ett samhälleligt läroverksungdomsarbete som baserar sig på kamratverksamhetsmodellen. Aktörer är studerande i samhällspedagogik – ”koulujeesarit” (ung. skolhjälparna). Europas socialfonds finansiering möjliggör starten av läroverksungdomsarbetet.

Andra gradens villervalla

Bakgrunden till projektet kan hittas i den historiska villervallan inom både grundskolningen och andra gradens utbildning: grundskolningens läroplansreform 2016–2017, yrkesutbildningens reform 2018 och den nya gymnasielagen som träder i kraft hösten 2019. Reformer görs ofta på bekostnad av de unga. Det finns mycket gott i reformerna, men också utmaningar. En växande oro har vaknat speciellt beträffande andra gradens studerande; av de unga krävs en självstyrning, som endast få av dem som avslutat grundskolan klarar av. Gymnasisterna blir utmattade. En del av ungdomarna upplever ensamhet. Yrkesutbildningens reform och den nya gymnasielagen tär också på läroverkens personals krafter. Till andra graden behövs akut flera vägledande vuxna som bryr sig, till exempel frivilligarbetande.

Andra gradens läroverk är utvecklingsomgivningar som starkt inverkar på de ungas tillväxt, välmående och framtid. Läroverken har en väsentlig roll i att sammanlänka unga till samhället och bidra till deras sociala medverkan. Reformerna är en utmaning för läroverkens verksamhetssätt och kultur. Man framhåller studerandens självstyrning, även om allt flera har brister i sin kontroll över livet och självstyrning. Ungdomar behöver förutom en fungerande kamratgrupp också mera tid och uppmärksamhet från vuxna för att utvecklas till fullvärdiga, aktiva medborgare.

Frivilligarbete och föreningsverksamhet i läroverken

I och med skolningsförnyelserna och reformen hinner lärarpersonalen inte nå ut till de unga. Det behövs flera vuxna som bryr sig och vägleder, och det kunde frivilligarbetande göra. Vuxenledare kunde verka som handledare, fråga, lyssna och ge råd. Av det stöd som frivilliga i läroverken kunde ge, skulle främst sådana unga, vilkas familjer inte har resurser att stöda eller vägleda den ungas studier och uppväxt till ett gott liv, ha nytta av. En ung person behöver stöd i sin utveckling ännu långt efter grundskolan. Yhessä!-projektet har utvecklat föreningssamarbete till andra gradens läroverk med 4H:s ”duunirinki” (ung. arbetsring) och företagarutbildningar samt med Marthornas ”halvalla hyvää” (ung. billigt blir bra) – kurser, FRK:s läxklubb och med kriscentrens slutna kamratstödsgrupper.  

Pave Maijanen sjunger (på finska): ”Var och en som får hjälp, fattar också att nångång ge det” (fritt översatt). Som bäst blir de andra gradens studerande, som fått hjälp av frivilligarbete, aktiva medborgare som inte i framtiden tvekar att ta emot frivilliguppdrag i framtiden. Det här kan göras möjligt om den unga får det stöd och den vägledning till studier och självständighet som behövs.

Andra gradens läroverk som omgivning för frivilligarbete

Vi vill utmana gymnasier och yrkesskolor, förenings- och frivilligaktörer såväl som dem som är ansvariga för att utveckla utbildningen. Ungdomen är vår viktigaste resurs och de som garanterar framtiden. Vi har i projektet funnit en bra motivationsmodell som kan utvidgas. Det enda som behövs är gemensam vilja, sunt förnuft, fördomsfria idéer och pengar till en viss mån samt ett klart koncept. Kom med!

Text: projektchef Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela och TKI (förkortning av finskans Forsknings, utvecklings och innovations verksamhet) -expert Sanna-Mari Pöyry  

Yhessä! – yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa (fritt översatt: utveckling av samhälleligt läroverksungdomsarbete)

XAMK/nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia (ung. forsknings- och utvecklingscenter för ungdom)

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan