Hoppa till innehåll

En annorlunda lobbning: Till förmån för frivilligarbete i Europeiska Unionen

Vad håller lobbarna på med när politikerna för kampanj inför EU-valet? Vad gör en icke vinstbringande lobbningsorganisation? Varför är flyktingar en av huvudpunkterna på det europeiska frivilligarbetets agenda? Direktören för Europas frivilligarbetscentral, Gabriella Civico, berättar.

Våren i Bryssel blommar och det är aktuellt med EU-val. Medan politikerna för kampanj, har tjänstemannakåren brått med att slutföra den gångna femårsperiodens arbete. Men vad gör under tiden den tredje kuggen i EU-politikens maskineri: lobbarna dvs. intressebevakarna?

– Under valen har vi färre möten med politikerna, framförallt mepparna och deras personal. I stället koncentrerar vi oss på att stöda våra medlemsorganisationer genom att lyfta fram teman inom frivilligarbete i EU-valet, berättar Gabriella Civico, direktör för Europas frivilligarbetscentral (European Volunteer Centre) CEV.

– Samtidigt fortsätter arbetet med Europakommisionen och EU:s medlemsländer som vanligt, för att bland annat verkställa Europas solidaritetsgrupper (EU:s nya projekt för samhällelig aktivering av ungdomar).

Inte för egen vinst

CEV är en takorganisation för de europeiska frivilligorganisationerna, och har som medlemmar Medborgararenan i Finland och motsvarande organisationer i andra EU-länder. Som uppgift har den att bevaka frivilligarbetets intressen inom EU-institutionen: i parlamentet, kommissionen och i rådet.

Mången ser intressebevakningen, dvs. lobbningen, som ett ”flummigt” politiserande i korridorerna, där stora företag köper politikers lojalitet. Denna synvinkel skriver inte Civico under, vad gäller CEV.

– Vi skulle egentligen vilja särskilja intressebevakningen från en sådan lobbning som söker sin egen eller någon annans vinst. Lobbningsorganisationerna strävar i allmänhet till att maximera vinsten för vissa personer eller hela sektorer, som t.ex. oljeindustrin. Intressebevakarorganisationer försöker å andra sidan påverka politiken för att försvara andras rättigheter och välmående, och fungerar på det sättet till förmån för hela samhället.

I praktiken omfattar CEV:s intressebevakning främst informering om fakta som gäller frivilligarbetet till politiska beslutsfattare, befolkningen och andra intressenter. Målet är att förbättra den politiska och juridiska verksamhetsmiljön för frivilligarbetet i Europa.

– Största delen av beslutsfattarna förstår inte det egentliga värdet av frivilligarbetet – och det gör knappast heller de som är aktiva inom frivilligarbete. Den dåliga kännedomen och bristen på uppskattning av medborgarsamhället och frågorna kring frivilligarbetet är vår största utmaning vad beträffar EU-beslutsfattare, tillägger Civico.

En fungerande politik kräver koordination

Ett annat märkbart problem är den bristfälliga koordineringen inom politiken. Frivilligarbete skär igenom flera av samhällets delområden och för att detta skulle kunna fungera effektivt, borde många olika nationella samt EU-nivåns beslutsfattare och ministerier vara insatta i saken. Men den politiska ledningen är splittrad. I en del medlemsländer är frivilligarbetet t.ex. på inrikesministeriets ansvar, i andra igen på ungdoms-, kultur- eller sportministeriets ansvar. Därför möts inte nödvändigtvis alla medlemsländers ansvariga ministerier för frivilligarbete någonsin i fullskalig sammansättning, vilket försvårar helhetsuppfattningen och utförandet av god politik. 

Dessutom finns det inom EU-medlemsländerna stora skillnader i hur frivilligarbetet finansieras, hur medborgarsamhället tillåts agera, hur frivilligarbete belönas och hurdant erkännande medborgaren får. CEV anser att det behövs mera utforskning av dessa skillnader, så att problemen kan korrigeras.

– Vi satsar en stor del av vårt arbete på att försäkra beslutsfattare till att påbörja en systematisk insamling av information om frivilligarbetet inom EU. Det behövs information för att göra god och faktabaserad politik. Bristen på jämförbar information är ett av de största hindren för en positivt möjliggörande omgivning till förmån för frivilligarbetet i Europa, fortsätter Civico. 

Rösta för frivilligarbete

Under följande valperiod kommer CEV att jobba för att öka mängden forskning, försäkra finansieringen av frivilligarbetets strukturer, förbättra erkännandet av frivilligarbetets upplevelse och utveckla nya projekt för frivilligarbete inom EU. Teman för ”5R-agendan” är Real Value dvs. verkligt värde, Regulatory Framework dvs. lagstiftning, Recognition dvs. erkännande, Resources dvs. resurser – och Refugees dvs. flyktingar.

Varför har man lyft fram flyktingar som mål i ett enskilt tema, då de andra målen gäller frivilligarbetets omständigheter i allmänhet?

– När vi år 2015 definierade 5R-målen, var de frivilliga ryggraden i det stöd som erbjöds till dem som sökte trygghet i Europa. Det var ett klart exempel och en tydlig symbol för hur viktiga de frivilliga är, svarar Civico.

Senare har det femte R:t omfattat ”flyktingar och den sociala gemenskapen” i allmänhet.

– Den sociala gemenskapen som mål påminner oss om, att ifall potentialen av frivilliga i Europa skulle förverkligas så behövs organisatoriska strukturer för att ta emot, erkänna och respektera dessa frivilliga.

CEV:s valkampanj heter Vote Volunteer Vision, fritt översatt ”rösta på frivilligvisionen”. Kampanjen strävar till att förbättra mepkandidaternas kunskap om och förståelse för frivilligarbetet. Även varje frivillig – varje medborgare – kan genom att rösta göra sitt för att påverka frivilligarbetets framtid.

– Om du vill försvara andras rättigheter och göra solidaritetsarbete tillsammans med andra, och ifall du tycker att dessa principer borde inverka på hur EU tänker och agerar, så måste du rösta. Rösta på kandidater som tänker lika, påminner Civico.


Text: Anna Savolainen

Översättning: Ann Jokinen

Dela på sociala medier:
Tillbaka till början av sidan