Hyppää sisältöön

CEV:in lausunnot osallistavasta vapaaehtoistoiminnasta ja vapaaehtoistyöhön liittyvästä sosiaaliturvasta

European Volunteer Centren (CEV) syyskokouksessa lokakuussa 2018 hyväksyttiin kaksi julkilausumaa, joista toinen koski osallistavaa vapaaehtoistoimintaa ja toinen vapaaehtoisuuden vaikutuksista kansalaisten sosiaaliturvaetuuksiin. Kansalaisareena oli CEV:in jäsenenä mukana hyväksymässä lausuntoja ja pitää niitä tärkeinä esityksinä vapaaehtoistoiminnan aseman parantamiseksi. Tässä artikkelissa on kirjoitettu lausuntojen sisältö auki tiivistetysti. Löydät suomennetut lausunnot kokonaisuudessaan täältä ja englanninkieliset alkuperäisversiot täältä.

Vapaaehtoistoiminnan osallisuus

Vapaaehtoistoiminnan osallistavuutta koskevassa lausunnossaan CEV toteaa, että vapaaehtoistyö tukee sosiaalista osallisuutta, solidaarisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä edistää jaettua vastuuta ja eurooppalaisia arvoja. Vapaaehtoistoiminta toimii vastapainona viime vuosina kasvavasti esille nousseille populistisille ja äärinäkökulmille. Vapaaehtoistoiminta murtaa stereotypioita, edistää ymmärrystä ja suvaitsevuutta erilaisuutta kohtaan, ehkäisee vihapuhetta sekä tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden kehittää juuri sellaista Eurooppaa, jossa he haluavat elää. Jotta vapaaehtoistoimintaan olisi parhaat mahdolliset edellytykset, tarvitaan kannustavia käytänteitä, suotuisa ympäristö, tarvittava rahoitus sekä rakenteellista tukea.

CEV toteaa lausunnossaan, että hallitukset yksinään eivät pysty luomaan yhteiskuntaa, jossa kaikkien ihmisoikeutta, tasa-arvoisuutta ja arvoa kunnioitetaan. Vapaaehtoisuuden tulisi olla keskeisessä asemassa, kun rakennetaan solidaarisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen perustuvaa yhtenäistä ja osallistavaa yhteiskuntaa. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien järjestöjen ja julkisten tahojen tulisi tehdä kaikkensa, jotta heidän tarjoamansa vapaaehtoismahdollisuudet ovat avoinna kaikille, riippumatta henkilön taustasta tai sosiaalisten esteiden aiheuttamasta ylimääräisen tuen tarpeesta. Näitä esteitä ovat mm. erilaiset vammat, oppimisvaikeudet, vähävaraisuus, kulttuurilliset eroavaisuudet ja terveysongelmat. Myös vapaaehtoisten erilaiset taidot, pätevyydet ja elämäntilanteet tulisi ottaa huomioon. Samalla tulisi varmistaa, että tärkeimpänä säilyy toiminnan kohteiden ja avunsaajien yhteiskunnalliset tarpeet.

 

Vapaaehtoisuus ja sen vaikutus sosiaaliturvamaksuihin Euroopassa

Lausunnossaan ”Vapaaehtoisuus ja sen vaikutus sosiaaliturvamaksuihin Euroopassa” CEV toteaa, että joissain Euroopan maissa työttömille ja muille sosiaaliturvaetuuksien piirissä oleville saatetaan asettaa rajoituksia vapaaehtoistyön tekemiseen. Heidän täytyy usein ilmoittaa työttömyys- tai sosiaalitoimistolle vapaaehtoistyöstään, mikä voi joissain tilanteissa johtaa etuuksien maksamisen lopettamiseen. Vapaaehtoiset voivat myös menettää oikeutensa valtion sosiaalietuuksiin, jos he saavat vapaaehtoistyötä järjestävältä järjestöltä majoituksen, ruokaedun tai käyttörahaa.

CEV toteaa lausunnossaan, etttä vapaaehtoistoiminta edistää sosiaalista osallisuutta, rakentaa sosiaalista pääomaa ja tukee yhteiskunnan muutosta. Vapaaehtoisena toimiminen silloin, kun saa työttömyys-, sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyysetuuksia, ei pitäisi olla syy sosiaalietuuksien menettämiselle. Päinvastoin, vapaaehtoisuus tulisi nähdä työllistymiseen ja hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavana asiana.

CEV:in mielestä julkisten viranomaisten ja päättäjien tulisi tunnistaa vapaaehtoistyön positiiviset vaikutukset paremmin. Vapaaehtoisuuteen ja sosiaalietuuksiin liittyvät lait ja säännökset tulisi tarkistaa ja muuttaa niitä siten, että vapaaehtoistyön saavutettavuuteen liittyvät esteet poistetaan. Heidän tulisi myös huomioida, että vapaaehtoisuus voi kasvattaa henkilön työllistyvyyttä ja terveyttä. Vapaaehtoisuus voisi olla hyväksyttävä osoitus aktiivisuudesta, jolla voisi korvata osittain tai kokonaan valtion tarjoamat (etuuksien saamiseen vaadittavat) muut kurssit ja koulutukset.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan