Hyppää sisältöön

Kohti tulevaa -hanke herättelee näkemään vapaaehtoistoiminnan uusia mahdollisuuksia

Tulevaisuusvalta-blogi

Mari Tähjä
Mari Tähjä

Muuttuva toimintaympäristö ja yhteiskunnalliset tarpeet haastavat jokaisen vapaaehtoistoimintaan osallistuvan löytämään uusia keinoja varautua muutoksiin. Apukeinot ja työkalut varautumiseen sekä uudenlaisten mahdollisuuksien löytämiseen voivat löytyä kasvattamalla ennakointitaitoja ja tulevaisuustietoisuutta.

Järjestö- ja vapaaehtoistyön kiireessä ei aina löydy riittävästi aikaa toiminnan ja suunnan pohtimiseen tai kehittämiseen. Yllättävät muutokset voivat kuormittaa niin vapaaehtoisten kuin vapaaehtoistyötä koordinoivien arkea, ja nopeaa apua haetaan ratkaisuista, jotka vain paikkaavat tilannetta, mutta eivät luo pitkäjänteistä muutosta toimintaan.

Kansalaisareenan Kohti tulevaa -hanke yhdistää ennakointitiedon hyödyntämisen ja konkreettiset, toimintaan ohjaavat kehittämisen askelmerkit. Hankkeeseen osallistumalla vapaaehtoistoimijat voivat jäsentää vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden roolia, vahvuuksia ja uusia toimintamalleja tulevaisuustiedon kautta. Hankkeeseen osallistujat pääsevät tarkastelemaan monipuolisesti ja uteliaasti pidemmän aikavälin mahdollisuuksia ennakoinnin keinoin. 

Rohkeasti tulevaisuuden äärellä

Lisääntynyt puhe ja uutisointi erilaisista yhteiskunnallisista muutosilmiöistä ja muutosvauhdista saattavat tuntua arjessa liian abstrakteilta ja etäisiltä.

Ennakointitaidot antavat kuitenkin jokaiselle keinoja tulkita niiden vaikutuksia järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan ja sen toimintamalleihin. Liika keskittyminen vain lähiaikojen haasteisiin ja jumitutuminen totuttuihin toimintamalleihin estää usein uteliaisuuden ja ihmettelyn uuden äärellä. Muutosten ymmärtäminen, mahdollisuuksien etsiminen ja uusien taitojen omaksuminen edellyttää kuitenkin yksilöltä ja yhteisöltä uteliaisuutta muuttuvaa maailmaa kohtaan. 

Paras keino aloittaa tulevaisuusajattelu on ottaa itselleen ja yhteisölle riittävästi aikaa erilaisten muutosilmiöiden tarkasteluun. Millaisia näkymiä ne luovat vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja sen tulevaisuuden suuntaan?

Vapaaehtoistoiminnan monipuolisuus on avain vaikuttavaan kansalaisyhteiskuntaan

Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien havaitseminen edellyttää tulevaisuuden muutostarpeiden pohdintaa ja erilaisten toimintavaihtoehtojen rakentamista. Kentän murroksiin on helpompi vastata, kun tavat toteuttaa vapaaehtoisuutta moninaistuvat vastaamaan myös uudenlaisia tarpeita ja toiveita. Mahdollisuudet vaikuttaa kasvavat, kun vaihtoehdot lisääntyvät.

Tulevaisuuden tarkastelu auttaa toimijoita miettimään, mitkä ovat oman toiminnan tulevaisuuden toimintamallit, palvelut ja kohderyhmät, joilla se pyrkii ja kykenee jatkossa toimimaan. Tämä helpottaa myös ymmärtämään, mitkä ovat ne taidot ja kyvyt, joilla haluttu tulevaisuus on mahdollista saavuttaa.

 Vapaaehtoistoiminta on usein heikoimmassa asemassa olevien puolella tarjoten heille tukea, palveluja ja osallisuuden mahdollisuuksia. Siksi on erityisen tärkeää vahvistaa vapaaehtoistoiminnan kykyä uudistua muutosten edessä. Kun vapaaehtoistoiminnan ammattilaiset pystyvät ylläpitämään omaa toiveikkuuttaan suhteessa tulevaisuuteen, voivat he auttaa myös heitä, joille se syystä tai toisesta on juuri nyt vaikeaa.

Ajastusmallit mahdollisuuksien rakentajina tai rajaajina

Ajatusmallimme muokkaavat käsityksiämme tulevaisuudesta enemmän kuin arvaammekaan. Ne vaikuttavat siihen, mitä näemme ja mitä jätämme näkemättä, kun havainnoimme maailmaa. Ajatusmallit vaikuttavat myös siihen, miten tulkitaan tähän saakka tehtyä toimintaa ja osaamisia ja sitä, millaisena näet tulevaisuuden mahdollisuudet.  

Uudistumista voi hidastaa yhteisön jo vanhentuneet ajattelumallit. Omaksuttu ajattelu ylläpitää toimintatapoja, jotka eivät tue kehittymistä ja uuden oppimista. Tämä on inhimillistä ja ymmärrettävää, sillä tavat ovat yhteisölle tuttuja ja helppoja, ja todennäköisesti ne ovat palvelleet toimintaa aikanaan myös hyvin. Osa yhteisöön juurtuneista toimintamalleista kuitenkin vanhenee vääjäämättä, ellei niihin kohdisteta kyseenalaistamista ja toisinajattelua. Tulevaisuusajatteluun on sisäänrakennettu nykytilan kyseenalaistaminen. Sitä käyttämällä voidaan työyhteisössä yhteisesti huomata, että toimijat tarvitsevat lisää osaamista jostakin toiminnan osa-alueesta. Ratkaisuna tähän voitaisiin esimerkiksi järjestää työpäivä, joka keskittyisi vain osaamiseen ja kouluttautumiseen tai vaikkapa uusien rutiinien muodostamiseen. Tulevaisuusajattelu voi tehdä toimijoista kokoaan suurempia, kun uudistumista eivät hidasta vanhentuneet ajatusmallit.

Ennakointi luo pohjaa osaamiselle, jolla yhteisö vastaa muutosvoimiin

Ennakointi parantaa mahdollisuuksia toimia monimutkaisissa, haastavissa ja muuttuvissa olosuhteissa sekä helpottaa yhteisön jatkuvaa oppimista. Kun vapaaehtoistoiminnan vaatimukset muuttuvat, paineet muutostarpeisiin vastaamisessa voivat haastaa yksilöä liikaa, ellei mukana uuden oppimiseen saada koko yhteisön tuki. 

Ennakointi onkin onnistunut silloin, kun yhteisöllä on osaamista hyödyntää monipuolista tulevaisuusajattelua ja arvioida kehityskulkujen vaikutuksia nykyhetkessä sekä arjen tasolla. Kun ennakointitietoa hyödynnetään laajasti läpi toimintakentän ja uutta osaamista rakennetaan sen päälle, osaaminen kehittyy ja syvenee osana arkea. Tällöin työyhteisön uuden oivaltaminen ja oppiminen on kestävää, motivoivaa ja yhteisön hyvinvointia tukevaa.

Teksti: Mari Tähjä

Kirjoittaja toimii Kansalaisareenan Kohti tulevaa -ennakointihankkeen projektipäällikkönä ja tulevaisuusmuotoilijana.

Mari Tähjä, tulevaisuusmuotoilija, projektipäällikkö, mari.tahja(a)kansalaisareena.fi, 050 567 1077

Kohti tulevaa – hanke pyrkii tuomaan tukea ja koulutusta vapaaehtoistyön arkeen tarjoamalla uudenlaisia näkökulmia ja osaamista kehittää vapaaehtoistoiminnan kenttää ennakointitietoa keräämällä ja hyödyntämällä.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan