Hyppää sisältöön

Mikä motivoi? Vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit osallistua vapaaehtoistyöhön

Suomalaiset ovat aktiivisia tekemään vapaaehtoistyötä. Huolimatta vapaaehtoistyön tekemisen positiivisista vaikutuksista sekä yksilöön että yhteiskuntaan, useat maat Suomen lisäksi eivät ylläpidä virallisia tilastoja vapaaehtoistyön tekemisestä tai laadi selvityksiä vapaaehtoistyötä tekevien motiiveista. Pro gradu –tutkielmassani perehdyin vapaaehtoistyön tekemisen motiiveihin ja analysoin noin 300 vastaajan vastauksen perusteella erilaisten taustatekijöiden vaikutusta motiiveihin ja osallistumiseen. Vaikkakin tutkimukseni ei ole yleistettävissä kaikkiin suomalaisiin, se voi osittain heijastella ja antaa ennakkotietoa yleisesti vapaaehtoistyön tekemisen motiiveista.

Organisoitu vapaaehtoistyö on edelleen suosituinta

Tarkasteltaessa vapaaehtoistyön organisoitumista kaikista vastaajista 88 % ilmoitti tehneensä vapaaehtoistyötä jonkin yhteisön organisoimana. Vapaaehtoistyö oli useimmiten jonkin järjestön, yhdistyksen tai seuran organisoimaa. Viimeisen kuukauden aikana vastaajat arvioivat tehneensä keskimäärin 26 tuntia vapaaehtoistöitä. Osallistumisen luonnetta tarkastellessa kaikista vastaajista yli puolet ilmoitti tekevänsä vapaaehtoistyötä säännöllisesti ja sitoutuvansa toimintaan pitkäaikaisesti.

Mikä vapaaehtoisia motivoi osallistumaan?

Tutkielmani perusteella vapaaehtoistyöntekijät ovat samanaikaisesti useista eri syistä motivoituneita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Alla olevassa listauksessa motiivit on listattu tärkeysjärjestykseen niiden saaman keskiarvon perusteella.

  1. Arvot ja halu auttaa muita
  2. Ymmärryksen lisääminen ja uuden oppiminen
  3. Itsetunnon vahvistaminen
  4. Sosiaaliset motiivit
  5. Helpotuksen hakeminen vaikeaan elämäntilanteeseen
  6. Uran edistäminen

Iän, sukupuolen ja koulutuksen vaikutus

Tutkielmani perusteella arvot ja halu auttaa –motiivi on kaikille ikäryhmille tärkein motiivi tehdä vapaaehtoistyötä. Kuitenkin ikäryhmiä vertailtaessa vanhemmille ikäryhmille arvot ja halu auttaa sekä sosiaaliset motiivit olivat tärkeämpiä kuin nuorille. Puolestaan nuorille uran edistämisen motiivi ja ymmärryksen lisääminen vapaaehtoistyön kautta oli selkeästi tärkeämpää kuin vanhemmille ikäryhmille. Uran edistämisen motiivin tärkeys nuorille voi viitata siihen, että nuoret tunnistavat ja tiedostavat vapaaehtoistyön kartuttavan myös työelämäntaitoja ja olevan keino uusien asioiden oppimiseen. Muissa motiiveissa eri ikäryhmien välillä ei ollut merkitseviä eroja.

Sukupuolten välisiä eroja tarkastellessa miehet ja naiset erosivat motiiveissa ainoastaan arvot ja halu auttaa –motiivissa, jossa naiset arvioivat kyseisen motiivin hieman korkeammalle kuin miehet. Muun sukupuolisten vastaajien vähäisen määrän johdosta heitä ei ryhmänä voitu tilastollisesti vertailla miehiin ja naisiin. Muissa motiiveissa miesten ja naisten välillä ei ollut merkitsevää eroa. Vapaaehtoistyöhön osallistumista viimeisen kuuden kuukauden aikana tarkastellessa miehet osallistuivat selvästi naisia useammin vapaaehtoistoimintaan. Miehet olivat osallistuneet noin 39 kertaa ja naiset noin 30 kertaa. Tulos voi selittyä esimerkiksi kotitöiden epätasaisella jakautumisella, jolloin naisilla voi olla vähemmän aikaa osallistua vapaaehtoistoimintaan kuin miehillä.

Koulutusta tarkastellessa ylemmän asteen yliopistotutkimuksen käyneitä oli vastaajien joukossa eniten ja perusasteen koulutuksen omaavia vähiten. Tarkastellessa viimeisen kuukauden aikana vapaaehtoistyöhön käytettyä tuntimäärää korkeakoulutettujen tuntimäärä ei kuitenkaan eronnut perus- ja keskiasteen tuntimäärästä. Koulutuksella ei siis ollut selkeää vaikutusta vapaaehtoistyöhön käytettyyn aikaan, vaikka korkeakoulutetut hakeutuvat vapaaehtoistöihin korkeakouluttamattomia useammin.

Motiivitutkimukseen pohjautuvat käytännön vinkit onnistuneeseen jäsenhankintaan

Tämän tutkielman tulokset osoittavat, että kaikki motiivit eivät puhuttele samalla tavalla kaikkia, jonka perusteella tiettyjä motiiveja painottavan mainosviestin osoittaminen laajalle kohdeyleisölle saattaa olla tehotonta. Viestinnän tarkemmalla kohdentamisella voidaan parantaa kohdeyleisön kiinnostumista, joka vapaaehtoisjärjestöjen kohdalla voisi tarkoittaa lisääntynyttä kiinnostusta tutustua ja lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Tämän tutkimuksen pohjalta nuorille suunnatussa mainoksessa kannattaa mainostaa vapaaehtoistyön olevan omien arvojen toteuttamisen lisäksi erinomainen keino saada nostetta työuralle ja samalla oppia jotakin uutta. Vanhemmille ikäryhmille suunnatussa viestinnässä voitaisiin painottaa vapaaehtoistyön tarjoavan mahdollisuuden antaa takaisin yhteisölle pitkän työuran jälkeen, hyödyntää omaa iän ja elämänkokemuksen mukana tuomaa viisautta ja luoda uusia sosiaalisia suhteita. Nuorille aikuisille ja keski-ikäisille, joiden motiivit sijoittuivat nuorimman ja vanhimman ikäryhmän väliin, kohdennetussa viestinnässä voitaisiin hyödyntää elementtejä molemmista edellä mainitusta ikäryhmistä.

Kirjoittaja on tuleva hallintotieteen maisteri Tampereen yliopistosta

Lähteet:

Kiuru Miro. 2022. Miksi tehdä vapaaehtoistyötä? Vapaaehtoistyöntekijöiden motiivit VFI-teorian
näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan