Hyppää sisältöön

Varmista nuoren mahdollisuus vaikuttaa – Ota JEPin työkalut käyttöön!

Kirjoittaja on Kansalaisareenan JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta kehittämishankkeen projektikoordinaattori ja tuore yhteisöpedagogi.

Osallisuuden voidaan sanoa koostuvan yhteenkuuluvuuden kokemuksesta, aidoista vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä autonomiasta. Nuorelle on tärkeää tuntea olevansa osa yhteisöä, jossa hän tulee kuulluksi yhdenvertaisena jäsenenä. Näin hän pääsee vaikuttamaan itselleen merkittäviin asioihin, kuten vapaaehtoistehtävien sisältöihin tai aikatauluihin. Osallisuuden kokemuksen on tutkittu lisäävän hyvinvointia, turvallisuutta sekä uskoa omiin kykyihin ja tulevaisuuteen. Erityisesti sukupuolivähemmistöön kuuluvien sekä vähävaraisten perheiden nuorten osallisuuden kokemus on matala (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2022). Vapaaehtoistoiminnan on puolestaan tutkittu edistävän yksilön osallisuuden kokemusta (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2023 & Kansalaisareena 2021). Kokonaisvaltaisen osallisuuden edistämisen vuoksi on tärkeää varmistaa, että nuori pääsee myös vaikuttamaan vapaaehtoistoimintaan. Nuoren vaikuttamisen mahdollisuuksia voidaan peilata tieto-, toiminta-, suunnittelu- ja päätöksenteko-osallisuuden kautta.  

Osallistumisella voi olla myös negatiivinen vaikutus osallisuuden kokemukseen. Pelkkä osallistuminen ei siis ole tae osallisuuden kokemuksesta. Panostamalla sosiaaliseen ja poliittiseen osallisuuteen voidaan edesauttaa nuoren sitoutumista vapaaehtoistoimintaan sekä edistää hyvinvointia ja demokratiataitoja. Aidosti osallistava ja dialoginen toiminta edesauttaa luottamuksen rakentumista nuoren ja ammattilaisen välille. Käytännössä tämä tarkoittaa organisaation rakenteiden sekä oman toiminnan ja uskomuksien tarkastelua, aina nuoren kohtaamisesta tämän vaikuttamisen mahdollisuuksiin saakka. 

Välillä onkin hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa toimintaansa sekä organisaation rakenteita. Tuenko minä tai organisaationi nuoren osallisuutta parhaalla mahdollisella tavalla? Kohtaanko nuoren dialogisuutta vaalien ja uskonko hänen potentiaaliin ja asiantuntemukseensa? 

Osallisuutta vai osallistamista? 

Nuorilla on usein kokemus, että heidän mielipiteitään pyydetään, mutta he eivät silti tule aidosti kuulluiksi. On siis ensiarvoisen tärkeää luoda ja ylläpitää osallisuutta edistäviä rakenteita nuoren hyvinvoinnin ja sitoutumisen kannalta. Kun nuori ilmaisee mielipiteensä, on tärkeää muistaa kertoa tai viestiä nuorelle vaikuttiko mielipide päätöksentekoon ja miten, sekä perustella ratkaisu, jos mielipiteellä ei ollut vaikutusta. Kerro selkeästi mihin ja miten nuori voi vaikuttaa. Jos nuorella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi vapaaehtoistehtävien sisältöön, kerro selkeästi miksi näin on.  

Nuoret ovat erilaisia ja tarvitsevat monipuolisia vaikuttamisen tapoja. Voit kerätä nuorilta palautetta toiminnastasi esimerkiksi perinteisellä fyysisellä palautelaatikolla tai kuten osa kunnista tekee: sähköisellä palautekyselyllä Instagramin tarinakanavan kautta. Yhteisöllisyyden edistämisen näkökulmasta kehittämistyöpaja on erinomainen tiedonkeruumuoto. Osallistavan työpajan voi toteuttaa esimerkiksi pelillisin keinoin (Seppo.io -alusta). Jos mahdollista ota nuoret mukaan päättämään miten ja mihin varoja käytetään. Kuntien ja hyvinvointialueiden käyttämää osallistuvaa budjetointia voi hyödyntää myös järjestöissä. Nuoret voi ottaa mukaan osallistavaan työpajaan, jossa he pääsevät päättämään erilaisten hankintojen budjetoinnista. 

Nuoret haluavat myös vaikuttaa erilaisiin asioihin. Joku haluaa vaikuttaa viestintään, toinen vapaaehtoistehtäviin ja osa yhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen ja edistämiseen. Kun nuori pääsee itse suunnittelemaan toimintaa ja tekemään päätöksiä, saa hän vastuun kautta motivaatiota toimia ja sitoutua toimintaan. Näin toiminnasta voidaan saada nuorten näköistä. 

Tarjoa nuorelle myös mahdollisuus vaikuttaa laajemmin heitä koskettaviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Voit koota tiloihinne vaikuttamisen polun, jossa kerrotaan millaisia nuorten vaikuttajaryhmiä alueellanne on. Vaikuttajaryhmiä voivat olla esimerkiksi nuorisovaltuustot tai järjestöjen vaikuttamisryhmät, voitte myös perustaa oman nuorten vaikuttajaryhmän. 

Tärkeintä on siis tarjota nuorelle mahdollisuus vaikuttaa monipuolisesti toimintanne eri osa-alueisiin, olla selkeä ja ymmärrettävä viestiessä osallisuuden vaikutuksesta sekä tarjota tukea vaikuttamiseen. 

Miksi on tärkeää tarjota vaikuttamisen mahdollisuuksia? 

  • Marginaalissa olevien nuorten (esimerkiksi sateenkaari- ja romaninuoret) osallisuuden kokemus on matalampi verrattuna ikätovereihin.  Vapaaehtoistoiminta voi tarjota positiivisia kokemuksia vaikuttamisesta, kenties ensimmäistä kertaa nuoren elämässä.  
  • Positiivinen kokemus vaikuttamisesta vahvistaa demokratiataitoja ja tulevaisuususkoa.
  • Vapaaehtoistoiminnan sisällä on matalampi kynnys kokeilla ja tutustua vaikuttamiseen. Positiivinen kokemus vaikuttamisesta voi näyttäytyä muutosvoimana ja luoda uskoa uusiin mahdollisuuksiin sekä laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 
  • Lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kiinnittymistä vapaaehtoisyhteisöön. 

Työkalut nuoren osallisuuden edistämiseen

JEP – Nuorten näköinen vapaaehtoistoiminta on koonnut työkaluja nuoren osallisuuden edistämiseen, jotka voit ladata Kansalaisareenan verkkosivuilta. Osallisuustyökaluissa on huomioitu nuoren subjektiivinen kokemus osallisuudesta, toimijan uskomukset nuorten kyvyistä vaikuttaa sekä konkreettiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Työkaluissa on hyödynnetty Nuorisoseurojen osallisuusportaita sekä Osallisuuden osaamiskeskuksen Noste -itsearviointityökalua. 

Osallisuusbingo

Nuoret tuovat uusia näkökulmia ja innostunutta energiaa toimintaan! Uusia näkökulmia ei kannata säikähtää, sillä niiden huomioiminen ei tarkoita nykyisen työn ja toimintojen mitätöimistä. Parhaimmillaan nuorten asiantuntijuus tuo lisäarvoa toimintaan!  

Ennen nuorten ottamista mukaan toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon, on hyvä reflektoida omia uskomuksia ja näkemyksiä nuorten asiantuntijuutta kohtaan. Millaisia ennakkokäsityksiä minulla on nuorten asiantuntemukseen liittyen? Ammattilaisen usko nuorten kykyyn vaikuttaa edesauttaa luomaan ja ylläpitämään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallisuusbingon avulla voit reflektoida nuoren osallisuutta edistäviä seikkoja yksilön tasolla sekä organisaatiosi rakenteiden kautta. Lataa osallisuusbingo täältä!

Vaikuttamisen portaat

Vaikuttamisen portaiden avulla voidaan reflektoida, miten nuorten vaikuttaminen toteutuu järjestössä. Onko nuori mukana vapaaehtoistehtävien tai tapahtumien suunnittelussa tai päätöksenteossa? Voiko hän vaikuttaa sosiaalisen median sisältöihin? Tarkoituksena on huomata vaikuttamisen ulottuvuuksia, joiden kautta voit luoda vaikuttamisen mahdollisuuksia nuorille vapaaehtoisille. Voit itse määritellä millaiseen osallisuuden tasoon olet tyytyväinen. Muista, että nuoret ovat erilaisia: osa haluaa vaikuttaa ja kokee sen merkittäväksi, osa haluaa vain nopeasti auttamaan ilman intoa vaikuttaa. Tärkeintä on tarjota mahdollisuus vaikuttaa. Lataa vaikuttamisen portaat täältä!

Osallisuuden seuranta 

Osallisuussuunnitelma tai -ohjelma on laajempi asiakirja, johon kirjataan nuoren osallisuuden huomioiminen suunnittelu-, päätös-, toiminta- ja tieto-osallisuuden osa-alueilla. Osallisuusohjelmat toimivat kunnilla ja hyvinvointialueille lakisääteisen osallisuustyön tukena. Myös järjestöt voivat hyödyntää ohjelmia. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla osa osallisuussuunnitelmaa. Itsearviointityökalut ja nuorille suunnatut kyselyt voivat toimia mittareina, joiden perusteella voidaan huomata osallisuudessa havaitut kehittämiskohteet ja kirjata ne osallisuussuunnitelmaan. Kirjaa osallisuussuunnitelmaan mitä mitataan, millä mittarilla, miten tieto kerätään, tiedonkeruun vastuut sekä aikaväli. Mittaatteko kenties nuoren kokemaa osallisuutta toiminnan alussa ja lopussa? Seurantatietoa nuorten osallisuudesta tuottaa esimerkiksi Kouluterveyskysely. Tämän lisäksi Osaamiskeskukset Kentauri ja Oske ovat kehittäneet osallisuusmittarin ja itsearviointityökalun osallisuustyön tueksi (Osaamiskeskus Kentauri 2022 & Nuoret ja osallisuus 2024). 

Ennen osallisuuden mittaamista on hyvä miettiä, mitkä ovat osallisuuden tavoitteet. Tavoitteena voi esimerkiksi olla nuoren osallisuuden kokemuksen vahvistuminen, jota voi konkreettisesti mitata esimerkiksi seuraavilla alatavoitteilla: Nuori kokee olevansa turvassa ja arvostettu, Nuori kokee voivansa vaikuttaa toiminnan eri osa-alueilla, nuori kokee olevansa osa yhteisöä. JEPin osallisuusväittämien avulla voit kartoittaa nuoren kokemaa osallisuutta autonomian, yhteisöllisyyden sekä vaikuttamisen näkökulmista. Tarkoituksena on kerätä laadullista tietoa nuorten osallisuuden kokemuksesta ja toteutumisesta vapaaehtoistoiminnassa sekä poistaa epäonnistumisen kokemuksia. Voit hyödyntää saatuja tuloksia osallisuustyön kehittämisessä. Tutustu JEPin osallisuusväittämiin täältä

Osallisuusväittämät

JEPin osallisuusväittämien avulla voit kartoittaa nuoren kokemaa osallisuutta autonomian, yhteisöllisyyden sekä vaikuttamisen näkökulmista. Tarkoituksena on kerätä laadullista tietoa nuorten osallisuuden kokemuksesta ja toteutumisesta vapaaehtoistoiminnassa sekä poistaa epäonnistumisen kokemuksia. Voit hyödyntää saatuja tuloksia osallisuustyön kehittämisessä. Osallisuuden kokemuksen mittaaminen on osa vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden näkyväksi tuomista. Väittämät perustuvat osittain THL:n tekemään tutkimustyöhön osallisuudesta ja väittämissä on huomioitu tieto-, toiminta-, suunnittelu- sekä päätöksenteko-osallisuus. (THL, 2017).  

Lähteet:  

Laki hyvinvointialueesta. 611/2021 29 § 

 Laki hyvinvointialueesta 611/2021 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® 

Kansalaisareena 2021. Tutkimus: Vapaaehtoistoiminnalla vaikutetaan omaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan Tutkimus: Vapaaehtoistoiminnalla vaikutetaan omaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan – Kansalaisareena 

Kuntalaki 410/2015 22 § Kuntalaki   410/2015 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® 

Lasten osallistumisoikeudet Suomessa. Oikeusministeriön julkaisuja 2020:10 ”Kuullaan, mutta ei kuunnella”: Lasten osallistumisoikeuden Suomessa. Arviointiraportti. (valtioneuvosto.fi)  

Nuoret ja osallisuus 2024. Noste itsearviointi-työkalu Noste-itsearviointityökalu – Nuoret ja osallisuus 

Nuorten osallisuuden edistäminen. Nuorisoalan osaamiskeskusten näkökulmia ja työkaluja. Minna-Kerttu Kekki, Pirjo Kovalainen ja Antti Ollikainen (toim.) 2023 Nuorten osallisuuden edistäminen (koordinaatti.fi)  

Osaamiskeskus Kentauri 2022. Ikätasoiset osallisuusmittarit Ikätasoiset osallisuusmittarit – Osaamiskeskus Kentauri 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Osallisuuden edistäjän opas 2023, 215. Osallisuuden edistäjän opas (julkari.fi)  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimus: Sateenkaarinuorten osallisuuden kokemus heikentyi korona-aikana selvästi muita nuoria enemmän 2022. Tutkimus: Sateenkaarinuorten osallisuuden kokemus heikentyi korona-aikana selvästi muita nuoria enemmän – THL 

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan