Hyppää sisältöön

KotiKummit-ystävätoiminta tukee niin ikäihmisen kuin vapaaehtoisen hyvinvointia

KotiKummit-toiminnan päätavoitteena on ikääntyneiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen. Vapaaehtoisten havaintojen mukaan tapaamiset ovat lievittäneet ikäihmisen yksinäisyyden tunnetta sekä vaikuttaneet myönteisesti hänen hyvinvointiinsa muun muassa mielen virkistymisen ja ulkoilun kautta. Ikäihmiset itse olivat tapaamisten vaikutuksista hyvin samoilla linjoilla. Myös ikäihmisten omaiset kokivat toiminnan vaikuttaneen positiivisesti paitsi ikääntyneen läheisensä elämään, tuovan iloa ja helpotusta myös omaan elämäänsä.

Toiminta antaa paljon myös itselle, arvokasta työtä. Keskustelut vanhuksen kanssa mielenkiintoisia. Asioita voi hyvin peilata myös omaan elämään. Tärkeää, että käynnistä jää molemmille hyvä mieli.

Toukokuun 2024 loppuun mennessä toiminnassa on ollut mukana 100 vapaaehtoista ja 97 ikäihmistä. Yleisimmin parit ovat tavanneet 2-3 kertaa kuukaudessa. Useimmin tapaamiset ovat olleet juttelua, ulkoilua, kahvittelua sekä oleilua muun muassa pelailun tai ruokailun merkeissä. Parit ovat myös käyneet erilaisissa tapahtumissa, asioilla ja virkistäytymässä esimerkiksi kahvilassa tai elokuvissa.

Vapaaehtoiset kokevat toiminnan merkityksellisenä ja mielekkäänä

Vapaaehtoistyön ja ikäihmisten kanssa olemisen lisäksi vapaaehtoiset kokivat KotiKummit-toiminnan myötä ennen kaikkea saaneensa auttaa yksinäisiä ikäihmisiä (kuva 1.). Lähes kaikki kokivat saaneensa merkityksellistä ja mielekästä tekemistä elämäänsä. Toiminnassa on saatu myös oppia uusia tietoja ja taitoja muun muassa ikäihmisten hyvinvoinnista sekä päästy hyödyntämään jo olemassa olevia tietoja ja taitoja. Vähintään joka toinen koki saaneensa seuraa ja yhteisöllisyyttä omaan elämäänsä. Ne asiat, joiden koettiin toteutuneen parhaiten, olivat myös asioita, jotka vaikuttivat eniten siihen, että toimintaan alun perin lähdettiin mukaan. Toisin sanoen odotukset ja motiivit toimintaa kohtaan ovat pitkälti täyttyneet.

Kuva 1. Missä määrin seuraavat asiat ovat toteutuneet KotiKummit-toiminnassa omalla kohdallasi?

Hankkeessa on tarjottu mukana oleville vapaaehtoisille myös koulutusta, tukea ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Koulutuksiin kertoi osallistuneensa noin 70 % kyselyyn vastanneista vapaaehtoisista. Koulutuksista saadun palautteen mukaan niihin oltiin erittäin tyytyväisiä ja koulutukset koettiin vapaaehtoisena toimimisen kannalta hyödyllisiksi.

Tästä saa itselle kaivattua sisältöä, hyvää mieltä, ja oppii uutta.

”Ihanaa käydä jutustelemassa iäkkään ystävän kanssa”

Odotukset KotiKummit-toimintaa kohtaan olivat lähes poikkeuksetta täyttyneet, osalla osittain (kuva 2.). Yksikään ei kertonut, että odotukset eivät täyttyneet ja yksi ei ottanut kantaa asiaan.

Kuva 2. Ovatko odotuksesi KotiKummit-toimintaa kohtaan täyttyneet?

Vapaaehtoisilta kysyttiin myös arvioita toiminnan hyvistä ja huonoista puolista sekä suositteluhalukkuutta asteikolla 0-10. Suositteluhalukkuus oli vahvaa; yksi valitsi asteikolta arvon seitsemän ja kaikki loput arvon kahdeksan ja kymmenen väliltä.

Suositteluhalukkuuteen positiivisesti vaikuttavia, hyvin toimineita asioita toivat esille lähes kaikki eli 22 kyselyyn vastannutta vapaaehtoista. Useimmin esille tuotiin molemminpuolinen hyvä mieli, merkityksellisyyden tunteen vahvistuminen, mielenkiintoiset ja opettavaisetkin keskustelut ikääntyneen kanssa sekä ystävystyminen ikääntyneen kanssa.

Kun näkee, miten vähästä ihminen ilahtuu ja saa päiväänsä valoa, niin se palkitsee.

Toiminnan toteuttamiseen liittyen hyvänä pidettiin erityisesti kattavia koulutuksia sekä riittävää tukitoimintaa, joista saa myös uusia tuttavia. Hyvänä pidettiin myös toiminnan kevyttä organisoitumista, mikä mahdollistaa toiminnan muotoutumisen ystäväparin näköiseksi. Lisäksi mainittiin ikääntyneen omaisen kiitollisuus sekä se, että toiminnan kautta saa ikääntyneen ihmisen elämäänsä, jos heitä ei muuten lähipiirissä ole.

Koulutuksista saa uusia näkökulmia ja pääsee tapaamaan muita vapaaehtoisia. Yhteiset tapahtumat tuovat yhteenkuuluvuutta ja virkistävät omaakin elämäntilannetta.

Toiminnan huonoja puolia toi esille 14 vapaaehtoista. Selkeimmin esille nousi oma kiireinen elämäntilanne, minkä vuoksi on voinut joskus joutua harmikseen perumaan sovittuja tapaamisia. Muina asioina mainittiin ikäihmisen huonokuntoisuus, kemioiden kohtaamattomuus ja hankalat tilanteet sekä välimatka ikääntyneen luokse.

Toiminta jatkuu, vaikka hanke päättyy

Toiminnalle on saadun palautteen perusteella selkeä tarve ja sillä on saatu aikaan myönteisiä vaikutuksia mukana olleiden ikäihmisten ja vapaaehtoisten elämään. Yksinäisyyttä kokeva ikäihminen on saanut seuraa KotiKummi-ystävästä, mutta kohtaamiset ovat olleet yhtä lailla antoisia vapaaehtoisille.

Vaikka kehittämishankemuotoinen toiminta päättyy heinäkuun loppuun, toiminnan perustana oleva ystävätoiminta jatkuu ystävätoiminnan koordinaattorin ollessa jatkossakin vapaaehtoisten tukena.

Liisa Kytölä

Kirjoittaja toimii Diakonia-ammattikorkeakoulussa KotiKummit-hankkeen projektikoordinaattorina. KotiKummit-toiminnassa lievitetään ikäihmisten yksinäisyyttä ja vahvistetaan heidän hyvinvointiaan. Kolmivuotista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa kehittämishanketta toteuttavat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Tämä kirjoitus perustuu vähintään puoli vuotta toiminnassa mukana olleiden vapaaehtoisten (26 henkilöä) näkemyksiin. Näkemykset on kerätty sähköisen kyselyn avulla. Vastanneet olivat keskimäärin 48-vuotiaita ja suurin osa oli naisia (85 %). Ikäihmisten parissa oli toiminut vapaaehtoisena aiemmin 23 % vastanneista, joka toinen ei ollut toiminut aiemmin vapaaehtoisena lainkaan.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan