Hyppää sisältöön

Miksi kestävää ja vastuullista vapaaehtoistoimintaa tarvitaan?

Vastuullisuus merkitsee arkikielessä sitä, että ihminen ottaa vastuuta omista teoistaan. Myös organisaatioiden vastuullisuus viittaa samaan asiaan. Yritysvastuu merkitsee aktiivisia toimenpiteitä, joilla yritys vähentää aiheuttamiaan luontohaittoja ja edistää hyvää hallintotapaa, henkilöstönsä hyvinvointia ja oikeuksia sekä oikeudenmukaisuutta myös ympäröivässä yhteiskunnassa.

Kestävyys puolestaan ohjaa punnitsemaan ihmisen ja yhteiskunnan toiminnan hyötyjä ja haittoja pitkällä aikavälillä. Kestävyyden ajatellaan olevan seurausta vastuullisista teoista, mutta tekojen seurauksia ei aina ole mahdollista ennakoida. Kestävyydellä voidaan viitata paitsi toiminnan myös ajattelutapojen, rakenteiden, arvojen ja kulttuurien kestävyyteen. Kaikki YK:n jäsenvaltiot ovat sopineet yhdessä kestävän kehityksen tavoitteista, joista kerrotaan lisää oppaan tulevissa osioissa.

Vapaaehtoistoiminta on vastuun kantamista parhaimmillaan. Pelkkä toiminta ei kuitenkaan automaattisesti ole kestävää. Myös vapaaehtoisten ja vapaaehtoistoimintaa järjestävien yhteisöjen on pohdittava, miten toimintaa toteutetaan niin, että se tuottaa pidemmän aikavälin hyvää. Monin paikoin tämä pohdinta onkin jo luonnollinen osa arkea ja vapaaehtoistoiminnan rakenteita.

Tämän oppaan myötä huomaat, millaiset jo laajalti käytössä olevat toimintatavat tukevat vastuullista ja kestävää vapaaehtoistoimintaa. Löydät myös uusia näkökulmia, jotka vahvistavat entisestään vapaaehtoisten mahdollisuuksia jättää positiivinen kädenjälkensä maailmaan.

Tämän osion sisältö:

Miksi järjestöjen ja yhteisöjen tulisi lisätä vastuullisuusajatteluaan?

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen velvoittaa yrityksiä entistä enemmän niin lainsäädännön kuin kuluttajien vaatimusten vuoksi. Myös vapaaehtoistoiminnassa vastuullisuutta kannattaa kohentaa asiakasnäkökulmaa ajatellen: tulevaisuuden vapaaehtoiset edellyttävät toiminnalta vastuullisuutta.

Vastuullinen ja kestävä vapaaehtoistoiminta houkuttelee ja innostaa vapaaehtoisia todennäköisesti enemmän kuin toiminta, jossa näitä näkökulmia ei huomioida tai niistä ei viestitä vapaaehtoisille. Etenkään nuoremmille vapaaehtoisille ei enää riitä kädenlämpöinen viherpesu.

Yrityksille vastuullisuus ja kestävyys ovat kilpailuvaltteja. Vapaaehtoistoiminnan yhteisöjä emme kuitenkaan kannusta kilpailemaan: vapaaehtoistoiminnan kilpailuvaltti on pikemminkin se, että kilpailla ei tarvitse. Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen syventyminen tarjoaa järjestö- ja vapaaehtoistoimijoille uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja lisää rohkeutta tehdä asioita toisin – yhdessä.

Strateginen vastuullisuustyö sopii myös vapaaehtoistoimintaan

Strateginen vastuullisuus tarkoittaa lähestymistapaa, jonka tavoitteena on tuottaa sidosryhmille pitkän aikavälin arvoa eettisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän toiminnan avulla. Strategisen vastuullisuuden tavoitteena on edistää organisaation positiivista vaikutusta yhteiskuntaan sekä organisaation omaa menestystä. (Koskiniemi & Stranius 2023.)

Strateginen vastuullisuustyö sopii myös vapaaehtoistoiminnan kentälle. Järjestön vastuullisuusohjelman voi hyvin rakentaa järjestön tarkoituksen pohjalta.

Vastuullisuusohjelmaa laatiessa on tärkeää tunnistaa esimerkiksi:

  • millaisena organisaatio näkee oman roolinsa paremman yhteiskunnan rakentamisessa
  • mitä haasteita organisaatio pyrkii ratkaisemaan – sekä itsenäisesti että yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Vastuullisuuden ei tulisi olla erillinen osa-alueensa, vaan koko yhteisön tulisi sisäistää, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa. Vastuullisuuden tulisi läpivalaista organisaation koko toiminta, ja sen tulisi olla sisäänrakennettu kaikkiin toimintoihin. Jokaisella yhteisöllä ja yhteisön jokaisella toimijalla on annettavaa vastuullisuustyöhön.

Organisaation pienuus ei ole ongelma, sillä pienen organisaation toiminta on nopeammin läpivalaistu ja vastuullisuusajattelun sisäistäminen käy sujuvammin. Vastuullisuus voi olla pienillekin järjestöille strateginen työkalu. (Koskiniemi & Stranius 2023.)

Vastuullisuustyö voi tuntua työläältä, mutta siihen käytetty aika ja vaiva palkitsevat. Määrätietoinen suunnittelu tekee vastuullisuudesta pitkäjänteistä ja tavoitteellista, mutta tärkeintä on, että vastuullinen ajattelutapa konkretisoituu työn arjessa. Pienistä ja helpoista teoista on hyvä aloittaa, sillä kunnianhimoa voi lisätä osaamisen kasvaessa.

Kolme henkilöä istuu ja yksi seisoo pöydän ääressä katsomassa yhdessä kannettavaa tietokonetta. He ovat eri etnistä taustaa ja pukeutuneet värikkäästi.

Vapaaehtoisorganisaation vastuullisuus – itsestään selvää vai pohtimisen paikka?

Monet vapaaehtoisorganisaatiot tekevät jo vastuullisia tekoja, vaikka niitä ei välttämättä mielletä vastuullisuusteoiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä syrjinnän ja häirinnän vastaiset toimet.

Organisaatiolla saattaa kuitenkin olla omasta vastuullisuudestaan joko liian ruusuinen tai liian lannistunut kuva. Joissain organisaatioissa saatetaan ajatella, että vastuullisuus on jo sisään kirjoitettu organisaation perustavoitteisiin. Miten vapaaehtoistoiminta muka voisi olla vastuutonta?

Vastuullisuusajattelun puuttuessa vapaaehtoistoiminta voi kuitenkin tuottaa vahinkoa. Jos vapaaehtoinen ei ole esimerkiksi koskaan pohtinut, millaiset tokaisut voivat aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta vähemmistöön kuuluvalle vapaaehtoiselle, voi tilanteista jäädä ihmisarvoa alentavia kokemuksia.

Joissain organisaatioissa saatetaan kokea, ettei heillä ole osaamista, resursseja tai valtaa vastuullisuuden parantamiseksi. Muut organisaatiot hoitavat asian paljon paremmin, joten miksi vaivautua.

On hyvä muistaa, että vastuullisuus ei ole missään julkisen sektorin, yritysten, järjestösektorin tai vapaan kansalaistoiminnan yhteisössä lähelläkään täydellistä. Työtä ja tekemistä riittää. Vaikka jokin järjestö näyttää olevan valovuosia edellä vastuullisuudessa, sen ei pidä antaa lannistaa.

Vapaaehtoistoiminnan kentällä vastuullisuuteen panostaminen on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua. Vastuullisuus ei ole vielä valtavirtaa julkisen sektorin tai yritysten toiminnoissa kuten ei järjestökentälläkään. Edelläkävijöille on tilaa.

Järjestöihin ja vapaaehtoistoimintaan sopivan vastuullisuusohjelman pääset laatimaan eri harjoitusten siivittämänä tämän oppaan osiossa Ohjeet järjestön vastuullisuusohjelman laatimiseen. Perehdy kuitenkin ensin oppaan muihin osioihin, jotta sinulla on kattava kuva kestävyydestä ja vastuullisuudesta vapaaehtoistoiminnassa ennen vastuullisuusohjelman tekemistä.

Lähteet

Koskiniemi, Emilia & Stranius, Leo 10.11.2023. Järjestöjohdon vastuullisuuskoulutus. Third Rock & SOSTE.


G. Wise, Anyara; Nuutinen, Sini; Porthén, Anne & Salmela, Marjo. Opas kestävään ja vastuulliseen vapaaehtoistoimintaan. Kansalaisareenan julkaisuja 1/2024.

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan