Hyppää sisältöön

Laki ja vastuukysymykset alaikäisten vapaaehtoistoiminnassa

Vapaaehtoistoimintaa koskevat lait ovat edelleen Suomessa varsin epäselviä. Meillä ei ole erillistä vapaaehtoistoiminnan lakia vaan vapaaehtoistoimintaa koskevia pykäliä on ripoteltu eri lakien alle. Kattavia selvityksiä vapaaehtoistyöhön liittyvistä laeista ovat tehneet muun muassa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen VETY-hanke ja Sitra.

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa erityisesti nuoria vapaaehtoisia koskevista laeista. Tiedot perustuvat ylläoleviin julkaisuihin ja Kansalaisareenan omiin selvityksiin, mutta Kansalaisareena ei ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta.

Työsuojeluun liittyvät lait koskevat joissakin tapauksissa myös nuoria vapaaehtoisia

Laki nuorista työntekijöistä (19.11.1993/998) koskee alle 18-vuotiaiden työ- tai virkasuhteessa tekemää työtä. Lain voidaan katsoa koskevan tietyiltä osin myös alaikäisiä vapaaehtoisia, mutta laki on hyvin tulkinnanvarainen eikä täyttä selvyyttä lain soveltamisesta ole. Lain mukaan:

  • työ ei saa haitata nuoren kehitystä ja sen pitää olla ikään ja voimiin nähden kohtuullista
  • tehtävien tarjoajan tulee huolehtia siitä, että nuori saa riittävästi ohjausta ja perehdytystä tehtäviinsä
  • on huolehdittava, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa nuorelle itselleen tai muille.

Yllä olevat asiat ovat varmasti kaikkien vapaaehtoistoiminnan tarjoajien mielessä ja ne kuuluvat jo vapaaehtoistoiminnan perusperiaatteisiin. Enemmän keskustelua on kuitenkin herättänyt lain kohta, jonka mukaan nuorelle pitää järjestää terveystarkastus työnantajan kustannuksella kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Tarkastuksessa on todettava, että nuori soveltuu tehtävään, ja että tehtävä ei ole vahingollista nuoren terveydelle ja kehitykselle. Tarkastusta ei kuitenkaan vaadita, jos nuori tekee kevyttä liike- tai toimistotyötä tai muuta siihen verrattavaa kevyttä työtä. Tarkastusta ei myöskään tarvita, jos tehtävä kestää alle kolme kuukautta.

Kuten edellä mainittiin, on epäselvää, missä määrin näitä lain pykäliä sovelletaan vapaaehtoistoimintaan, koska lakia sovelletaan vain sellaisiin töihin, joihin sovelletaan työturvallisuuslakia (23.8.2002/738). Työturvallisuuslaista sovelletaan puolestaan vain yhtä pykälää (kaikenikäisiin) vapaaehtoisiin, silloin kun he tekevät samoja tai samankaltaisia tehtäviä kuin työntekijät. Työturvallisuuslain mukaan vapaaehtoispaikan on tällöin huolehdittava siitä, ettei vapaaehtoistyöstä aiheudu haittaa tai vaaraa vapaaehtoisen terveydelle tai turvallisuudelle. Vapaaehtoisen on puolestaan noudatettava turvallisuusohjeita ja käytettävä annettuja suojaimia ja apuvälineitä.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta löydät lisää tietoa työsuojelulakien soveltamisesta nuoriin työntekijöihin ja vapaaehtoistyöhön.

Laki lasten kanssa toimivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Nuorten vapaaehtoistoiminnassa on hyvä muistaa myös lait, jotka koskevat nuorten parissa toimivia aikuisia. Erityisesti alaikäisten kanssa toimivien rikostaustan selvittämiseen kannattaa kiinnittää toiminnassa huomiota. Alaikäisten kanssa voi toimia sekä aikuisia työntekijöitä että vapaaehtoisia, mutta heidän rikostaustojensa tarkistamista säätelevät eri lait ja käytännöt. Siinä missä työntekijöiden rikostaustan selvittäminen on pakollista, vapaaehtoisten rikostaustaan selvittäminen on valinnaista.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (14.6.2002/504) säätelee, milloin ja miten työntekijän rikostausta tulee selvittää. Lain mukaan rikostausta on selvitettävä työntekijöiltä, jotka ovat säännöllisesti tekemisissä alaikäisten kanssa. Työntekijä hankkii itse rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle. Lisätietoja laista ja otteen tilaamisesta antaa Oikeusrekisterikeskus.

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä (148/2014) tuli puolestaan voimaan vuonna 2014. Laki mahdollistaa vapaaehtoisina toimivien rikostaustan selvittämisen, mutta ei tee sitä pakolliseksi.

Rikostausta voidaan selvittää, jos vapaaehtoiset ovat säännöllisesti tekemisissä tai henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa. Toisin kuin työntekijöiden kohdalla, jolloin työntekijä itse hankkii rikosrekisteriotteen, vapaaehtoistoiminnan tarjoaja voi pyytää vapaaehtoisen rikosrekisterin suoraan Oikeusrekisterikeskukselta. Rikostaustan selvittämisestä pitää kertoa jo silloin, kun vapaaehtoista rekrytoidaan ja vapaaehtoiselta tulee pyytää kirjallinen lupa rikostaustan selvittämiseen.

Vapaaehtoistoiminnan tarjoaja saa laittaa omiin tietoihinsa ainoastaan merkinnän siitä, että rikosrekisteri on tarkastettu ja otteen tunnistetiedoista. Rikosrekisteriotetta ei saa kopioida ja ote on luovutettava vapaaehtoiselle heti sen tarkistamisen jälkeen. Vapaaehtoistoiminnan tarjoajalla on vaitiolovelvollisuus rikosrekisteristä – myös vapaaehtoistyön päättymisen jälkeen.

Lisätietoja laista ja rikosrekisteriotteen tilaamisesta antaa Oikeusrekisterikeskus.

Muita hyviä käytäntöjä nuorten vapaaehtoisten kanssa:

  • Monet toimijat pyytävät alaikäisten vapaaehtoisten huoltajilta suostumuksen vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle. Kohdan voi lisätä esimerkiksi nuoren kanssa tehtävään vapaaehtoistoiminnan sopimukseen.
  • Kerro nuorelle, keneen hän voi olla yhteydessä, jos eteen tulee pulmia tai nuori kohtaa epäasiallista käytöstä.
  • Jos otatte kuvia tai videoita toiminnastanne, tee kirjallinen kuvauslupa nuoren kanssa. Alaikäisen kohdalla kuvaamiseen tulee pyytää myös huoltajan lupa. Kerro luvassa, mihin tarkoitukseen kuvia tullaan käyttämään. Esimerkin Kansalaisareenan Jeesaan-hankkeen käyttämästä kuvausluvasta löydät täältä.
  • Muita hyviä toimintaohjeita alaikäisten kanssa toimimiseen löydät esimerkiksi Plan International Suomen nettisivuilta.

Lähteet:

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014

Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Willberg, Elina. 2015. Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt. Sitran selvityksiä 93.

Sademies, Jenni & Kostiainen, Aino. 2014. Vapaaehtoistyöhön liittyvät lait Suomessa. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Työsuojeluhallinto. 2019a. Nuori työntekijä. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu.

Työsuojeluhallinto. 2019b. Vapaaehtoistyö. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu.

Teksti: Aino Kostiainen, 2019

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan