Hyppää sisältöön

Moninaisuus on rikkaus

Moninaisuuden huomioiminen on keskeinen osa nuorten vapaaehtoistoimintaa. Sillä varmistetaan, että kaikki nuoret tuntevat olonsa tervetulleiksi ja että heidän tarpeensa, taustansa ja vahvuutensa otetaan huomioon vapaaehtoistoiminnassa. Moninaisuuden huomioiminen on myös yksi tapa edistää toiminnan saavutettavuutta. Saavutettavuuden osa-alueet koostuvat kahdeksasta ulottuvuudesta, jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Osa-alueet koostuvat fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, kognitiivisesta, taloudellisesta, teknisestä, viestinnällisestä sekä kulttuurisesta saavutettavuudesta.

Moninaisuuden tiedostaminen ja arvostaminen niin organisaation omassa toiminnassa kuin vapaaehtoisten kanssa toimimisessa on tärkeää. Parhaimmillaan tällä luodaan ympäristö, joka tukee erilaisia näkökulmia ja rohkaisee nuorta ilmaisemaan itseään vapaasti. Yhdenvertainen kohtaaminen nuorten vapaaehtoisten kanssa toimimisessa ei vaadi suuria rakenteiden tai omien työtapojen muuttamista. Pienillä asioilla kohtaamisessa, kuten moninaisuutta tunnustavalla sivulauseella tai kysymyksen muotoilulla voi olla suuri merkitys (SETA 2013).

Nuorille on tarjottava tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Selkeiden ja avointen rekrytointiprosessien ja osallistumiskriteerien luominen on tärkeää. Jo suunniteltaessa vapaaehtoistehtäviä on hyvä miettiä joustavia aikatauluja, esteettömiä tiloja ja mahdollisuutta osallistua toimintaan eri kielillä.

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioiden moninaisuus on hyvä ottaa huomioon. Sanavalinnoilla, kuvastolla ja esimerkeillä luodaan kuvaa, johon lapset ja nuoret peilaavat itseään. Moninaisuus on osa kaikkia viestinnän sisältöjä, eikä sitä tule nähdä erityisteemana. On tärkeää tunnistaa, millaisilla keinoilla voidaan luoda tilaa moninaisuudelle. Kuka tahansa lapsi tai nuori voi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön tai pohtia sukupuoltaan tai seksuaalista suuntautumistaan. Siksi on hyvä kaikissa kohtaamisissa tiedostaa omat oletuksensa, jättää tilaa nuoren omalle itsemäärittelylle sekä välttää sukupuolittavaa puhetta (THL 2022).

Vinkkejä saavutettavuuden ja moninaisuuden huomioimiseen:

 • Vältä esimerkiksi ilmaisuja molemmat, kummatkin ja vastakkaiset sukupuolet. Sen sijaan puhu kaikista sukupuolista.
 • Nuoren saattaa olla vaikeaa valita sopivaa vessaa, jos tarjotut vaihtoehdot eivät kuvaa käsitystä omasta sukupuolesta. Sukupuolineutraalimerkin avulla voit kertoa, että vessa on kaikille avoin.
 • Vältä yleispätevän maskuliinin käyttöä:
  • jokamiehenoikeudet vs. jokaisenoikeudet
  • miehen työ vs. iso, vaativa työ
 • Merkitse sukupuolet symmetrisesti.
 • Pyri valitsemaan kuva, jossa kaikki henkilöt eivät ole samaa sukupuolta.
 • Pyri tekstittämään videot, jotta ne ovat saavutettavia kuulovammaisille.
 • Anna kuville vaihtoehtoinen teksti eli tekstivastine (Alt-teksti). Tekstivastineen avulla kuvista ja tilastoista tehdään saavutettavia näkövammaisille. Alt-teksti on hyödyllinen myös kuvien latausongelmien vuoksi. Tekstivastinetta kirjoittaessa on hyvä pohtia mitä kuvasta tulisi ymmärtää.

Ymmärrystä moninaisuudesta on hyvä lisätä koko organisaatiossa. Henkilöstölle voi tarjota koulutusta ja tietoa monimuotoisuuden merkityksestä ja siitä, miten kunnioittaa ja tukea erilaisuutta vapaaehtoistoiminnassa. Tämä auttaa vähentämään ennakkoluuloja ja lisäämään ymmärrystä erilaisista taustoista organisaation sisällä.

Myös seuranta ja arviointi ovat tärkeitä yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Esimerkiksi vuosittain toistuvalla vapaaehtoisten palautekyselyllä voidaan tunnistaa mahdollisia epätasa-arvon tai syrjinnän merkkejä. Korjaaviin toimenpiteisiin on hyvä ryhtyä heti merkkien ilmetessä.

Kaiken kaikkiaan yhdenvertaisuus nuorten vapaaehtoistoiminnassa edellyttää jatkuvaa sitoutumista ja toimia, joiden avulla kaikki nuoret voivat osallistua, vaikuttaa ja tuntea itsensä arvostetuiksi yhteisössä. Kokonaisuudessaan moninaisuuden huomioiminen nuorten vapaaehtoistoiminnassa luo ympäristön, joka on avoin, kunnioittava ja motivoi kaikkia nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisössään. Tämä varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua ja osallistua vapaaehtoistyöhön riippumatta heidän taustastaan, taidoistaan tai olosuhteistaan.

Lähteet:

Aluehallintovirasto 2024. Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea. Saavutettavat digipalvelut rakentavat yhdenvertaista Suomea – Saavutettavuusvaatimukset

Humanistinen ammattikorkeakoulu 2020. Röksä Jarmo Miten kirjoitat hyvän ja saavutettavan ALT-tekstin? – Humak

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2024. Tietopaketti sateenkaarilapsista ja -nuorista ammattilaiselle. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tietopaketti-sateenkaarilapsista-ja-nuorista-ammattilaiselle/miten-kohdata-sateenkaarilapsi-ja-nuori-sensitiivisesti/kohtaa-lapsi-ja-nuori-nain#kohtaa_jokainen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan