Hyppää sisältöön

Moninaisuus on rikkaus

Moninaisuuden huomioiminen on keskeinen osa nuorten vapaaehtoistoimintaa. Sillä varmistetaan, että kaikki nuoret tuntevat olonsa tervetulleiksi ja että heidän tarpeensa, taustansa ja vahvuutensa otetaan huomioon vapaaehtoistoiminnassa.

Moninaisuuden tiedostaminen ja arvostaminen niin organisaation omassa toiminnassa kuin vapaaehtoisten kanssa toimimisessa on tärkeää. Parhaimmillaan tällä luodaan ympäristö, joka tukee erilaisia näkökulmia ja rohkaisee nuorta ilmaisemaan itseään vapaasti. Yhdenvertainen kohtaaminen nuorten vapaaehtoisten kanssa toimimisessa ei vaadi suuria rakenteiden tai omien työtapojen muuttamista. Pienillä asioilla kohtaamisessa, kuten moninaisuutta tunnustavalla sivulauseella tai kysymyksen muotoilulla voi olla suuri merkitys (SETA 2013).

Nuorille on tarjottava tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Selkeiden ja avointen rekrytointiprosessien ja osallistumiskriteerien luominen on tärkeää. Jo suunniteltaessa vapaaehtoistehtäviä on hyvä miettiä joustavia aikatauluja, esteettömiä tiloja ja mahdollisuutta osallistua toimintaan eri kielillä.

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöasioiden moninaisuus on hyvä ottaa huomioon. Sanavalinnoilla, kuvastolla ja esimerkeillä luodaan kuvaa, johon lapset ja nuoret peilaavat itseään. On tärkeää tunnistaa, millaisilla keinoilla voidaan luoda tilaa moninaisuudelle. Kuka tahansa lapsi tai nuori voi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön tai pohtia sukupuoltaan tai seksuaalista suuntautumistaan. Siksi on hyvä kaikissa kohtaamisissa tiedostaa omat oletuksensa, jättää tilaa nuoren omalle itsemäärittelylle sekä välttää sukupuolittavaa puhetta (THL 2022).

Ymmärrystä moninaisuudesta on hyvä lisätä koko organisaatiossa. Henkilöstölle voi tarjota koulutusta ja tietoa monimuotoisuuden merkityksestä ja siitä, miten kunnioittaa ja tukea erilaisuutta vapaaehtoistoiminnassa. Tämä auttaa vähentämään ennakkoluuloja ja lisäämään ymmärrystä erilaisista taustoista organisaation sisällä.

Myös seuranta ja arviointi ovat tärkeitä yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Esimerkiksi vuosittain toistuvalla vapaaehtoisten palautekyselyllä voidaan tunnistaa mahdollisia epätasa-arvon tai syrjinnän merkkejä. Korjaaviin toimenpiteisiin on hyvä ryhtyä heti merkkien ilmetessä.

Kaiken kaikkiaan yhdenvertaisuus nuorten vapaaehtoistoiminnassa edellyttää jatkuvaa sitoutumista ja toimia, joiden avulla kaikki nuoret voivat osallistua, vaikuttaa ja tuntea itsensä arvostetuiksi yhteisössä. Kokonaisuudessaan moninaisuuden huomioiminen nuorten vapaaehtoistoiminnassa luo ympäristön, joka on avoin, kunnioittava ja motivoi kaikkia nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisössään. Tämä varmistaa, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua ja osallistua vapaaehtoistyöhön riippumatta heidän taustastaan, taidoistaan tai olosuhteistaan.

Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-edistaminen/tietopaketti-sateenkaarilapsista-ja-nuorista-ammattilaiselle/miten-kohdata-sateenkaarilapsi-ja-nuori-sensitiivisesti/kohtaa-lapsi-ja-nuori-nain#kohtaa_jokainen

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan