Hyppää sisältöön

Voiko alaikäinen nuori toimia vapaaehtoisena? 

Alaikäiset nuoret voivat osallistua vapaaehtoistoimintaan. Monet alaikäiset nuoret toimivat tälläkin hetkellä vapaaehtoisina esimerkiksi urheiluseuroissa, partiossa, tukioppilaina ja rippikoulujen isosina. Monenlaiset tehtävät sopivat nuorille, ja jokaiselle nuorelle löytyy varmasti sopiva vapaaehtoistehtävä. 

Joitakin rajoituksia nuorten vapaaehtoistoimintaan kuitenkin liittyy. Lain (19.11.1993/998) mukaan: 

  • Vapaaehtoistoiminta ei saa haitata nuoren kehitystä ja sen pitää olla ikään ja voimiin nähden kohtuullista. 
  • Tehtävien tarjoajan tulee huolehtia siitä, että nuori saa riittävästi ohjausta ja perehdytystä tehtäviinsä. 
  • Tehtävien tarjoajan on huolehdittava siitä, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa nuorelle itselleen tai muille. 

Ikärajat voivat siis olla tarpeen tehtävissä, joissa vapaaehtoiset kohtaavat vaikkapa erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä tai joissa on normaalia suurempi loukkaantumisriski. 

Ikärajojen vetäminen ei ole yksiselitteistä ja usein tilanteeseen vaikuttaa myös se, millä tavalla vapaaehtoistoimintaan osallistutaan: onko vapaaehtoinen tilanteessa yksin vai yhdessä toisten kanssa. Jotkin tehtävät voivat sopia alaikäisille esimerkiksi siten, että nuori toimii yhdessä aikuisen kanssa. 

Kuten kaikessa vapaaehtoistoiminnassa, myös nuorten kanssa toimiessa kannattaa huolehtia, että organisaatiolla on vakuutukset kunnossa. Vapaaehtoiset voidaan vakuuttaa esimerkiksi talkoo- tai ryhmätapaturmavakuutuksella. Lisäksi vastuuvakuutuksen ottamista kannattaa miettiä. Vakuutuksessa kannattaa kiinnittää huomiota vakuutuksen ehtoihin: onko niissä ikärajoja tai muita rajoituksia? Joillakin vakuutusyhtiöillä saattaa olla esimerkiksi erilliset ryhmätapaturmavakuutukset lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Tarvitseeko nuori vanhemman luvan vapaaehtoistoimintaan? 

Asiasta ei ole yksiselitteistä säädöstä. Alle 15-vuotias nuori tarvitsee esimerkiksi työsopimuksen tekemiseen huoltajansa suostumuksen. On kuitenkin epäselvää, koskeeko tämä myös vapaaehtoistoimintaa. 

Pidämme Kansalaisareenassa yleisesti ottaen hyvänä, että nuorta kannustetaan kertomaan vapaaehtoistoiminnasta huoltajilleen. Tarvittaessa myös vapaaehtoistoimintaa tarjoavan organisaation on hyvä olla huoltajien kanssa yhteydessä. Jotkin organisaatiot ovat myös päätyneet ratkaisuun, jossa alaikäisten huoltajilta pyydetään kirjallinen lupa nuoren vapaaehtoistoimintaan. Samalla varmistetaan, että tieto nuoren toimimisesta vapaaehtoisena kulkeutuu huoltajille. 

Kun on huomioitu lainsäädännön puitteet ja oltu yhteydessä huoltajiin on vain mielikuvitus rajana sille, millaisissa vapaaehtoistehtävissä nuori voi toimia! 

Lähteet

Laki nuorista työntekijöistä (19.11.1993/998). Viitattu 3.7.2023. https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Jaa somessa:
Takaisin sivun yläreunaan